apostoli


apostoli
Same as apostles.

Ballentine's law dictionary. . 1998.